Cu ce te putem ajuta?

Află cum poți utiliza toate funcționalitățile contului tău Adservio

Începând cu 25 mai 2018 este aplicabil regulamentul European nr. 679/2016 pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Regulamentul privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Datele cu caracter personal sunt acele datele care identifică direct o persoană fizică precum nume, prenume, adresă de domiciliu, mail, sau nr. de telefon dar și orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia, cum ar fi, în anumite cazuri, numărul matricol al elevilor.

Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal este aplicabil oricărei entități juridice care procesează datele personale în activitatea lor (angajați, furnizori,).

Suntem transparenți față de colaboratorii și partenerii noștrii, astfel, confirmăm faptul că sunt cunoscute datele cu caracter personal pe care le colectăm și care sunt scopurile pentru care folosim datele cu caracter personal. Folosim numai datele cu caracter personal pe care ni le transmiti, care reies din derularea relației de business pentru a te informa cu privire la monitorizarea situației școlare. Având în vedere cele de mai sus, în vederea prelucrării, procesării datelor cu caracter personal este necesar acordul tău. În acest sens, urmează să te contactam pentru a ne comunica hotărârea luată.

S.C. Adservio Social Inovation S.R.L. cu sediul social în Municipiul Iași, Strada Bulevardul Socola, Numărul 3, Bloc D2, Scara B, etaj 4, Apartament 19, Județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J22/1482/2009, având Cod Unic de Înregistrare RO 26033834 în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.manual.adservio.ro respectă confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI RESPONSABILE CU PROTECȚIA DATELOR (RPD) SAU (ÎN ENGLEZĂ DPO)

Adservio a desemnat un responsabil cu protecția datelor („RPD”). RPD-ul nostru poate fi contactat la urmatoarea adresă de mail: dpo@adservio.ro.

DEFINIȚII:

 1. ANSPDCPreprezintă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 2. “date cu caracter personal”înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. “prelucrare”înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. “restricționarea prelucrării”înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 5. “operator”înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 6. “persoana împuternicită de operator”înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 7. “destinatar”înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
 8. “consimțământ”al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

DRETURILE PERSOANEI VIZATE

 1. Dreptul de accesînseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea operatorului că prelucrează sau nu datele cu caracter personal care il privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 2. Dreptul la portabilitatea datelorse referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 3. Dreptul la opoziție”vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precadere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
 4. Dreptul la rectificarese referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate (demonstrabile).
 5. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 6. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

 

CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM

 • Numele, Adresa de email și Site-ul web (în cazul publicării unui comentariu)
 • Statistici referitoare la trafic

Dacă sunteți vizitator, acest blog va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cazul publicării unui comentariu la un articol. Blogul www.manual.adservio.ro poate colecta datele voastre automat, cum ar fi lungimea și ora vizitei, paginile vizitate, sistemul de operare şi adresa IP numai pentru trafic şi statistici – prin pluginuri precum Google Analytics, responsabilitatea colectării datelor revenind acestei aplicații.

DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CARE ESTE TEMEIUL COLECTĂRII

Este necesar să colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta prevederile legale contractuale. Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția datelor, avem identificate temeiurile juridice în baza cărora prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt necesare pentru, încheierea, executarea, modificarea sau încetarea contractului, pentru crearea de conturi persoanelor vizate pe platforma Adservio, aceștia având posibilitatea de a accesa informațiile stocate în platformă.

Dacă nu sunteți de acord ca datele dumneavoastră sa fie prelucrate, aveți dreptul și libertatea de a nu completa formularele disponibile și de a nu accesa site-ul www.manual.adservio.ro

În momentul completării formularelor disponibile pe www.manual.adservio.ro se vor colecta date cu caracter personal, oferind informații cu privire la scopul colectării fiecare date personale ce se solicită.

Adservio, poate primi, de asemenea, și înregistra, pe serverele sale informațiile referitoare la adresa IP și informațiile cookie ale site-ului solicitat. Aveți opțiunea de a seta browserul de internet astfel încât acesta să respingă anumite cookies. În acest caz, va exista însă un impact negativ asupra navigării dvs. pe site-ul Adservio. Politica Adservio referitoare la cookie-uri poate fi consultată aici.

Adservio procesează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în baza obligațiilor legale, executarea contractului dintre Adservio și persoana vizată și interesul legitim al Adservio.

Transferuri de date cu caracter personal

Adservio este obligată prin acte de parteneriat să transfere datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pentru o perioadă rezonabilă de timp, atât cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus cât și pentru a ne îndeplini obligațiile legale cărora ne supunem. Dacă datele cu caracter personal nu ne mai sunt necesare și folositoare acestea se șterg.

Motivele pentru care păstrăm datele cu caracter personal au la bază respectarea obligațiilor legale în conformitate cu Regulamentul și pentru a ne susține apărările pentru eventuale acțiuni în fața instanțelor competente.

DEZVALUIREA DATELOR

În situația în care suntem obligați să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal printr-un ordin judecătoresc sau pentru a respecta alte cerinţe legale, printr-o notificare vă vom anunța înainte de a furniza aceste date exceptând cazul în care este interzisă această dezvaluire. Nu vom vinde, dezvălui, distribui datele dumneavoastră cu caracter personal fără a obține acordul și permisiunea dumneavoastră.

SECURIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Adservio nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul platoformei Adservio cu excepția angajaților autorizați și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite.

Adservio, împreună cu colaboratorii săi, și-a asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal, respectiv pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor RGPD, după cum urmează:

 1. Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii ai Adservio, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date.
 2. Computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt parolate, au implementate soluții de protecție antivirus, antispam și firewall updatate la zi.

Toți angajații, colaboratorii și furnizorii de servicii, care intră în contact cu datele cu caracter personal, trebuie să acționeze în conformitate cu principiile politicilor și procedurilor de confidențialitate și de securitate a datelor cu caracter personal semnând declarații și acorduri de confidențialitate cu privire la aceste date. În același timp, ne-am asumat responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare privind protecția confidențialității și securității datelor cu caracter personal.

LOCAȚIA DATELOR

Datele cu caracter personal sunt stocate în cloud, și în format fizic, pe teritoriul României, în deplină concordanță cu cerințele legale și în condiții de maximă siguranță și protecție.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE POATE FI SCHIMBATĂ

Avem dreptul de a modifica, completa Politica de Confidențialitate oricând, afișând Politica de Confidențialitate modificată pe adservio.ro/termeni-si-conditii

DATELE DE CONTACT PENTRU AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România

Mail: anspdcp@dataprotection.ro

Tel: +0318.059.211+0318.059.212